Đỗ Đức, T., và H. Vũ Văn. Cơ Sở Lựa Chọn Các Biểu Thức Tính Toán Sức Cản Cơ Bản đơn Vị đầu Máy Diesel sử Dụng Trong Ngành đường Sắt Việt Nam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 3, 1587661200, tr 305-16, doi:10.25073/tcsj.71.3.14.