Nguyễn Văn, N., và D. Đỗ Việt. “Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo, Thử Nghiệm Card điều Khiển điện áp Máy Phát điện Phụ Trợ Cho đầu Máy D19E” . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 3, 1587661200, tr 295-04, doi:10.25073/tcsj.71.3.13.