Nguyễn Hữu, H., và H. Đàm Minh. Xác định Tham Số Dao động Của Dầm Bằng Phương Pháp Rayleigh . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 4, 1576429200, tr 320-9, doi:10.25073/tcsj.70.4.19.