Trịnh Xuân, T. Đặc Tính điều động Tàu: một Vài Bổ Sung Cập Nhật Mới . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 4, 1576429200, tr 245-53, doi:10.25073/tcsj.70.4.12.