Ngo Dang, Q., và L. Mai Dinh. An Experimental and Simulation Study on the Wet-Dry Action to Crack Cause of Pier Concrete in a Tidal River Bridge . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 3, 1573750800, tr 225-3, doi:10.25073/tcsj.70.3.30.