Dao Thanh, T., và V. Thien Linh. A Driver Drowsiness and Distraction Warning System Based on Raspberry Pi 3 Kit. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 3, 1573750800, tr 184-92, doi:10.25073/tcsj.70.3.26.