Quoc-Hoang, P., D. Xuan-Phuong, D. Tat-Khoa, L. Xuan-Hung, T. Lan-Huong Luong, và N. Trung-Thanh. Optimization of Milling Process Parameters for Energy Saving and Surface Roughness. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 3, 1573750800, tr 173-8, doi:10.25073/tcsj.70.3.25.