Đỗ Đức, T., và Đạt Vũ Tuấn. Đánh Giá Tuổi Thọ Mỏi Cho Khung Giá Chuyển Hướng Của Toa Xe Hàng MC . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 1, 1568566800, tr 1-10, doi:10.25073/tcsj.70.1.38.