Đỗ Đức, T., và Đạt Vũ Tuấn. Dự Báo Tuổi Thọ đến Khi Xuất Hiện Vết Nứt Mỏi Cho Trục Bánh Xe Của Toa Xe Hàng MC. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 2, 1582909200, tr 91-00, doi:10.25073/tcsj.71.2.4.