admin, admin. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 1, Jan. 2020, doi:10.25073/tcsj.71.1.416.