Nguyen Huy, C., và Q. Ngo Dang. Experimental Study on Flexural Behavior of Prestressed and Non-Prestressed Textile Reinforced Concrete Plates. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 1, 1580403600, tr 37-45, doi:10.25073/tcsj.71.1.5.