Dao Thanh, T. A Study on Memory Data Retention in High-Temperature Environments for Automotive. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 1, 1580403600, tr 27-36, doi:10.25073/tcsj.71.1.4.