Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 1, Oct. 2019, https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/29.