Nguyen Thi Yen, L., K. Nguyen Duc, Q. Cao Minh, Y. Than Thi Hai, và M. Bui Le Hong. A Study on the Determination of the Real-World Driving Characteristics of Motorcycles in Hanoi. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 4, Dec. 7600, tr 412-26, doi:10.47869/tcsj.73.4.6.