Trinh Thi, T., và H. Nguyen Luong. An Applied Grey Wolf Optimizer for Scheduling Construction Projects . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 4, Dec. 7600, tr 397-11, doi:10.47869/tcsj.73.4.5.