Van Phuc, L. Performance Evaluation of Korean Modified Asphalt Binder under Vietnam Conditions. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 4, Dec. 7600, tr 371-80, doi:10.47869/tcsj.73.4.3.