admin, admin. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 4, May 2022, https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1227.