Nguyễn Đức, T., T. Phạm Xuân, và T. Đỗ Đức. “Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo Hệ Thống Thiết Bị Phòng Vệ đường Ngang Cảnh Báo Tự động Có Chắn Sử Dụng Radar Phát Hiện đoàn Tà”u. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 3, 1649955600, tr 327-43, doi:10.47869/tcsj.73.3.10.