Đoàn Phước, T., và T. Nguyễn Thanh. Nghiên Cứu Chế Tạo Băng Thử động Cơ Xe Máy. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 3, 1649955600, tr 316-2, doi:10.47869/tcsj.73.3.9.