admin, admin. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 2, Feb. 2022, https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1155.