Du Thi Thu, T., và N. Nguyen Anh. Algebra of Polynomials Bounded on Some Strips. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 1, 1642179600, tr 90-99, doi:10.47869/tcsj.73.1.8.