Tran Van, K., và A. An Thi Hoai Thu. Optimal Supercapacitor Placement in an Urban Railway Line. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 73, số p.h 1, 1642179600, tr 75-89, doi:10.47869/tcsj.73.1.7.