Trần Thị Bích, T. Xác định độ Thấm Có Hiệu Của Mô Hình Bê Tông Bị Nứt Bằng Phương Pháp PTHH. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 9, Oct. 1200, tr 1047-56, doi:10.47869/tcsj.72.9.4.