admin, admin. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 7, Sept. 2021, https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1009.