Christelle, G., và N. Vu Thi Thu. Impacts of the Specific Cake Resistance on Mbr Fouling for Wastewater Treatment. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 7, 1631638800, tr 841-9, doi:10.47869/tcsj.72.7.6.