Vu Viet, H., C. Nguyen Tuan, D. Nguyen Huu, T. Ngo Nguyen Ngoc, và P. Huynh Trong. Experimental Evaluation on Engineering Properties and Microstructure of the High-Performance Fiber-Reinforced Mortar With Low Polypropylene Fiber Content. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 7, 1631638800, tr 824-40, doi:10.47869/tcsj.72.7.5.