Chu Tien, D. Exploring Factors Associated With Red-Light Running: A Case Study of Hanoi City. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 72, số p.h 7, 1631638800, tr 800-1, doi:10.47869/tcsj.72.7.3.