[1]
Đồng Nguyễn Thành, Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu chôn thuốc nổ đến kích thước vùng phá hủy văng vật liệu rắn khi nổ lượng nổ tập trung, vn, vol 72, số p.h 6, tr 753-762, 1628960400.