[1]
T. Phạm Đức, H. Trần Nam, và L. Nguyễn Thành, Ứng dụng phân tích hồi quy phi tuyến xác định đặc trưng nén lún của mẫu đất dựa trên kết quả thí nghiệm nén cố kết, vn, vol 72, số p.h 6, tr 713-721, 1628960400.