[1]
T. Nguyễn Sỹ Anh, Biến đổi Fourier hàm suy rộng và nghiệm của phương trình đạo hàm riêng, vn, vol 72, số p.h 5, tr 646-659, 1623690000.