[1]
T. Đặng Minh và H. Trần Danh, Nghiên cứu quy luật thời gian xe đến thực tế với dòng giao thông hỗn hợp trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội , vn, vol 72, số p.h 5, tr 580-590, 1623690000.