[1]
H. Vũ Văn và T. Đỗ Đức, Xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt Việt Nam, vn, vol 72, số p.h 5, tr 565-579, 1623690000.