[1]
Q. Đỗ Xuân và N. Vũ Thị, Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền sử dụng phần tử dầm - nền dị hướng, vn, vol 72, số p.h 5, tr 552-564, 1623690000.