[1]
N. Vũ Văn và K. Phạm Văn, Sự phát triển của sóng Stem dọc đê tường đứng dạng rỗng, vn, vol 72, số p.h 5, tr 525-535, 1623690000.