[1]
Đức Đặng Việt, Một số phân tích và khảo sát thiết kế kháng xoắn cầu dầm hộp cong nhịp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực , vn, vol 72, số p.h 3, tr 356-368, tháng 12 9600.