[1]
P. Nguyễn Hồng và C. Chu Quang, Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao, vn, vol 72, số p.h 3, tr 277-290, tháng 12 9600.