[1]
T. Nguyễn Văn và H. Tạ Duy, Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên, vn, vol 72, số p.h 2, tr 215-226, 1613322000.