[1]
T. Nguyen Thu, H. Tran Ngoc, K. Pham Huy, C. Bui Xuan, và K. Bui Ngoc, Research on the effects of sulfur on characteristics of sulfur bituminous binder (SBB) and hot mix asphalt – sulfur (HMAS), vn, vol 72, số p.h 1, tr 33-45, tháng 11 7600.