[1]
T. Phạm Lê và T. Nguyễn Đức, Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam , vn, vol 71, số p.h 9, tr 1094-1106, 1609088400.