[1]
A. Nguyễn Thùy và B. Lý Hải, Dự đoán sức kháng cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP không có cốt thép đai sử dụng mạng thần kinh nhân tạo, vn, vol 71, số p.h 9, tr 1047-1060, 1609088400.