[1]
G. Hoàng Hương và H. Nguyễn Thị Vân, Đánh giá hoạt động của sàn giao dịch vận tải Việt Nam trên quan điểm doanh nghiệp, vn, vol 71, số p.h 6, tr 690-700, 1598547600.