[1]
K. Nguyễn Tấn và S. Nguyễn Thanh, Tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát xỉ lò cao và khả năng ứng dụng trong công trình biển, vn, vol 71, số p.h 5, tr 568-582, 1593277200.