[1]
Đông Đào Văn, Y. Lư Thị, và L. Nguyễn Ngọc, Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính của công nghệ bê tông asphalt tái chế ấm , vn, vol 71, số p.h 5, tr 472-485, 1593277200.