[1]
N. Nguyễn Văn và D. Đỗ Việt, “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E” , vn, vol 71, số p.h 3, tr 295-304, 1587661200.