[1]
T. Đào Thanh, Tự động cảnh báo vượt quá vạch an toàn tại ga Metro Hà Nội sử dụng thảm điện tử mềm, vn, vol 71, số p.h 3, tr 263-273, 1587661200.