[1]
K. Trần Văn và K. Nguyễn Đức, Ước lượng năng lượng thu hồi tại các trạm điện kéo dựa trên mô hình mạng công suất, vn, vol 71, số p.h 3, tr 196-209, 1587661200.