[1]
H. Nguyễn Hữu và H. Đàm Minh, Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh , vn, vol 70, số p.h 4, tr 320-329, 1576429200.