[1]
T. Trần Anh và H. Nguyễn Đình, Dòng chảy Stokes trên bề mặt gồ ghề có chiều dài trượt cục bộ biến thiên theo hàm số Cosine, vn, vol 70, số p.h 4, tr 279-288, 1576429200.