[1]
T. Trịnh Xuân, Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới , vn, vol 70, số p.h 4, tr 245-253, 1576429200.