[1]
H. Nguyễn Mạnh, Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ , vn, vol 70, số p.h 2, tr 132-142, 1573750800.